• B5
  • B4
  • B3
  • B5
  • B4
  • B3
每日资讯
防爆配电箱适应环境


防爆配电箱适应环境

区域定义


Zone0:在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所

Zone1:在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所

Zone2:在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现 , 仅仅在不正常情况下  , 偶尔或短时间出现的场所防爆方法对危险场所的适用性:

序号  防爆型式  代号  国家标准    防爆措施           适用区域

1     隔爆型,    d    GB3836.2    隔离存在的点火源       Zone1,Zone2

2     增安型     e    GB3836.3    设法防止产生点火源      Zone1,Zone2

3     本安型     ia   GB3836.4    限制点火源的能量     Zone0-2

   本安型     ib   GB3836.4     限制点火源的能量     Zone1,Zone2

4     正压型     p    GB3836.5    危险物质与点火源隔开   Zone1,Zone2

5     充油型     o    GB3836.6    危险物质与点火源隔开    Zone1,Zone2

6     充砂型     q    GB3836.7    危险物质与点火源隔开   Zone1,Zone2

7     无火花型    n   GB3836.8   设法防止产生点火源    Zone2

8     浇封型     m    GB3836.9   设法防止产生点火源    Zone1,Zone2

9     气密型     h   GB3836.10   设法防止产生点火源     Zone1,Zone2